MĚSTSKÁ POLICIE

Městskou policii Staré Město zřídilo Zastupitelstvo města Staré Město od 1.dubna 1992.

Městskou policii řídí starosta města.

Činnost Městské policie Staré Město se řídí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, obecně závaznou vyhláškou obce Staré Město o obecní policii z 28.02.1992 a dalšími právními předpisy.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní polici nebo podle zvláštního zákona:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • podílí se na prevenci kriminality ve městě
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města

Konkrétní náplň činnosti Městské policie Staré Město:

 • zajišťování bezpečnosti školní mládeže na přechodu pro chodce na silnici I/55 u základní školy (v ranních hodinách)
 • kontroly majetku a zařízení města: školy, školky, družina, SVČ Klubko, dětská hřiště, koupaliště, DPS, radnice, městská knihovna, hřbitov, areály města – Na Vyhlídce, Čerťák, Rybníček, vodní nádrž Louky, cyklostezky
 • provozování městského kamerového systému
 • kontroly černých skládek na katastru města
 • kontroly záborů veřejného prostranství na území města
 • kontroly čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích
 • spolupráce při zajišťování zimní údržby komunikací
 • v případě sjednání smlouvy mezi městem a odtahovou službou nařizovat odtahy vozidel neoprávněně parkujících na vyhrazeném místě a vraků
 • dopravní akce, kontroly: zákazy vjezdu, cyklisté, světelná signalizace u základní školy – průjezd na červenou, nákladní vozidla, vyhrazená parkoviště, zákazy stání a zastavení, zelené plochy, chodníky, cyklostezky, měření rychlosti vozidel na úsecích dle dohody s Policií ČR
 • kontroly veřejného osvětlení, technické závady komunikací, chodníků, dopravního značení
 • kontroly zahrádkářských kolonií a zemědělsky využívaných pozemků
 • kontroly restauračních zařízení – mladiství (alkohol), hrací automaty, drogy
 • kontroly dodržování nočního klidu – taneční zábavy, plesy apod.
 • kontroly pořádku v prostorách vestibulu nádraží ČD
 • zajišťování fotbalových utkání, kulturních a jiných akcí (Michalské slavnosti, kladení věnců, výstava, volby, shromáždění občanů, motocyklové závody Slovácký okruh, parkování vozidel při pouti na Velehradě, vánoční jarmark apod.)
 • řešení problémů v rámci občanského soužití
 • řešení drobných krádeží mezi občany, v prodejnách apod.
 • potírání nepovoleného podomního prodeje a kontroly stánkového prodeje
 • zajišťování bezpečnosti při dopravních nehodách do příjezdu PČR – první pomoc, řízení dopravy
 • zajišťování odchytu toulavých a agresivních psů ve městě, mimo katastr Starého Města na žádost Policie ČR
 • příprava materiálů pro přestupkovou komisi, pro odbor dopravy Městského úřadu Uherské Hradiště a zasílání oznámení o přestupku příslušné obci, v jejímž obvodu má přestupce trvalý pobyt
 • doručování obtížně doručitelných zásilek od orgánů státní správy a městského úřadu
 • udělování pokut za přestupky v blokovém řízení
 • vypracování měsíčních zpráv o činnosti MP
 • pořádání besed pro děti mateřských škol a školní družiny s dopravní nebo jinou bezpečnostní a preventivní tématikou
 • zajištění bezpečnosti pracovníků městského úřadu při plnění jejich úkolů v problematických rodinách
 • případně uzavření veřejnoprávních smluv mezi obcemi a Starým Městem, zajištění výkonu služby v těchto obcích

Městská policie při plnění úkolů úzce spolupracuje:

 • s odbory Městského úřadu Staré Město
 • s firmou Technické služby Staré město, příspěvková organizace, spravující majetek města
 • s Policií ČR
 • s Integrovaným záchranným systémem při ohrožení zdraví, života nebo majetku
 • s exekutory finančního úřadu při výkonu jejich pravomoci
 • s justiční stráží při provádění rozhodnutí soudu

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...