ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. V oblasti přenesené působnosti:

A. Na úseku obecného stavebního úřadu
Vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a s ním souvisejících právních předpisů pro územní obvody města Staré Město a obcí Jalubí, Modrá, Velehrad, Salaš a Kostelany nad Moravou, pro které provádí zejména:
1. provádí územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků,
2. vydává územní souhlasy,
3. vydává územní rozhodnutí, mění a ruší vydaná územní rozhodnutí, uzavírá veřejnoprávní smlouvy, které nahradí územní rozhodnutí, vydává územní rozhodnutí ve zjednodušeném řízení, vydává společné povolení,
4. vydává územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území,
5. vydává souhlasy s provedením jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací nevyžadujících stavební povolení,
6. provádí stavební řízení a vydává stavební povolení, mění a ruší vydaná stavební povolení,
7. uzavírá veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby, která nahradí stavební povolení, přijímá oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora,
8. povoluje změny staveb před jejich dokončením (vydává souhlasy a rozhodnutí).
9. provádí kontrolní prohlídky staveb a kontrolní prohlídky na stavebním pozemku,
10. povoluje změny v užívání staveb (vydává souhlasy a rozhodnutí),
11. povoluje užívání staveb (vydává kolaudační souhlasy), provádí kolaudační řízení a vydává kolaudační rozhodnutí staveb, zakazuje užívání staveb, vydává povolení k předčasnému užívání staveb, rozhoduje o zkušebním provozu,
12. povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení (vydává souhlasy a rozhodnutí),
13. nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
14. nařizuje neodkladné odstranění staveb, nutné zabezpečovací práce, popřípadě vyklizení staveb, nařizuje nezbytné úpravy staveb, stavebního pozemku, nařizuje udržovací práce, nařizuje vyklizení stavby,
15. rozhoduje o poskytnutí stavebních příspěvků vlastníkům staveb, stavebních pozemků nebo zastavěných stavebních pozemků, kterým bylo nařízeno provedení jejich nezbytných úprav,
16. projednává opatření na sousedních pozemcích nebo stavbách,
17. poskytuje územně plánovací informace,
18. vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v případě zjištěných nedostatků vyzývá ke zjednání nápravy, nebo rozhodnutím ukládá povinnost sjednat nápravu,
19. provádí řízení o přestupcích dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zákona č. 250/2016 Sb. (o přestupcích) a zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), při porušování stavebního zákona dle § 178 až § 181 stavebního zákona,
20. rozhoduje o námitkách účastníků řízení v souladu s § 89 a § 114 stavebního zákona.
21. povoluje výjimky z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby podle § 169 stavebního zákona a výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
22. vydává souhlasy a vyjádření pro povolení staveb speciálními stavebními úřady,
23. zabezpečuje administrativu stavebního úřadu,
24. umožňuje nahlížení do archivních spisů osobám, které prokážou odůvodněnost takového požadavku,
25. vede statistickou evidenci vydaných rozhodnutí a dalších opatření stavebního úřadu a o stavbách, zpracovává pravidelné statistické výkazy,
26. vyměřuje správní poplatky související s jeho činností dle zákona o správních poplatcích,
27. ukládá pořádkové pokuty,
28. zapisuje do registru územní identifikace a nemovitostí RÚIAN,
29. vykonává další činnosti v souladu se stavebním zákonem.

B. Na úseku územního plánování pro katastrální území Staré Město:
1. zajišťuje pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, to je pořizování územního plánu města (dále jen ÚPN) a regulačních plánů (RP), včetně přípravy podkladů,
2. spolupracuje se zpracovateli ÚPD a se zpracovateli změn ÚPD,
3. zajišťuje veřejné projednání ÚPD a změn ÚPD, a to ve všech zpracovávaných fázích a předkládá je k vydání opatření obecné povahy zastupitelstvu města,
4. zpracovává opatření obecné povahy, včetně návrhu rozhodnutí o podaných námitkách,
5. zpracovává návrhy zadání změn ÚPD a návrhy zadání RP,
6. podává podněty zastupitelstvu města k pořízení změn ÚPD nebo k její aktualizaci,
7. zajišťuje pořizování územně plánovacích podkladů, to je urbanistických studií, územních generelů a územně technických podkladů,
8. oznamuje nadřízenému orgánu územního plánování ukončení platnosti ÚPD a v souladu s právními předpisy zajišťuje její archivaci,
9. zajišťuje uvedení do souladu územního plánu města s následně schválenými Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje.

II. V oblasti samostatné působnosti

A. Na úseku územního plánování:
1. vyjadřuje se k ÚPD a k jejím změnám sousedních územně plánovacích obvodů a spolupracuje s nimi,
2. řeší umístění staveb, stanoví územně technické, urbanistické a architektonické zásady pro jejich projektové řešení a realizaci (podává informace o možnostech pro výstavbu, stanovuje zastavovací podmínky, poskytuje odborné konzultace, hodnotí předložená ideová i projektová řešení z hlediska veřejného zájmu, efektivnosti, rozvoje a dlouhodobého vývoje území města),
3. pořizuje a zpracovává ideové urbanistické studie a rozvojové záměry města,
4. připravuje a zabezpečuje podklady pro zadávání veřejných zakázek v oblasti své působnosti – specifikace předmětu veřejné zakázky, stanovení předpokládané hodnoty zakázky, vzorový návrh smlouvy a předává jej oddělení tajemníka k administraci,
5. zpracovává zadávací podmínky pro zadávání veřejných zakázek a zajišťuje uzavření smlouvy s vybranými zhotoviteli projektových prací v rámci své činnosti,
6. vyhledává možnosti získání dotací a spolupracuje s oddělením tajemníka na zpracování podkladů pro žádosti o poskytnutí dotací,
7. spolupracuje s odborem majetku, investic a ŽP v oblasti nakládání s pozemky s ohledem na rozvoj území města,
8. pořizuje program rozvoje města, zajišťuje jeho údržbu a aktualizaci,
9. zajišťuje zpracování dopravního generelu,
10. prezentuje rozvojové záměry a investiční příležitosti města,
11. vydává stanoviska ke stavebním záměrům na území Starého Města,
12. zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek města a vnitřních předpisů vztahujících se k činnosti odboru,
13. zabezpečuje činnost Komise pro územní plán a územní rozvoj.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...