1. Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§ 110 odst. 4) a dalšími platnými právními předpisy. Zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu s výjimkou věcí, které jsou svěřeny radě nebo zvláštním orgánům obce a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu a podle zákona o úřednících územních samosprávných celků plní úkoly vedoucího úřadu. Je nadřízený všem zaměstnancům úřadu.
2. Tajemník úřadu dále vykonává zejména následující činnosti:
a) předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů,
b) vydává spisový a skartační řád,
c) vydává pracovní řád,
d) vydává příkazy tajemníka a další vnitřní předpisy, nevydává-li je rada města,
e) podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu,
f) podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti města, přičemž zavazovat město může pouze tehdy, je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města,
g) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců úřadu a vyjadřuje je v jejich náplních práce, u ostatních zaměstnanců rovněž na návrh příslušného vedoucího,
h) na základě výsledků výběrových řízení jmenuje vedoucí úředníky do funkcí vedoucích oddělení,
i) stanovuje v souladu se zákoníkem práce a zvláštními právními předpisy platy všem zaměstnancům zařazeným do městského úřadu,
j) schvaluje návrhy vedoucích odborů na poskytnutí odměn jim podřízeným pracovníků,
k) plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města, vnitřními předpisy města a usneseními zastupitelstva a rady,
l) navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu,
m) rozhoduje při kompetenčních sporech mezi organizačními jednotkami úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti organizačních jednotek úřadu,
n) vede registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších právních předpisů,
o) zodpovídá za oblast rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání,
p) koordinuje legislativní činnost městského úřadu při zpracování návrhů právních předpisů města odbory,
q) koordinuje zabezpečování úkolů města jako zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vyplývající ze zákoníku práce, zákona o ochraně veřejného zdraví a dalších souvisejících právních předpisů.
3. Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců oddělení tajemníka.
4. Uzavírá a ukončuje za město všechny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, do výše schváleného rozpočtu.
5. Podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů v samostatné působnosti města, přičemž může město zavazovat, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města.
6. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním. Zabezpečuje prostřednictvím příslušných odborů a oddělení plnění usnesení zastupitelstva a rady.
7. V době své nepřítomnosti je zastupován vedoucím odboru správy majetku, investic a ŽP v rozsahu, který si vzájemně dohodnou.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...