MÍSTNÍ POPLATKY

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatník do 18 let včetně 500 Kč/rok
Poplatník 19 – 74 let 800 Kč/rok
Poplatník 75 let a více 600 Kč/rok
Poživatel plného invalidního důchodu 500 Kč/rok

Poplatek ze psů

Sazba poplatku za kalendářní rok činí v rodinných domech a podnikatelských provozovnách:

za jednoho psa 150 Kč/rok
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 350 Kč/rok
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč/rok
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč/rok

Sazba poplatku za kalendářní rok činí v bytových domech:

za jednoho psa 600 Kč/rok
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.100 Kč/rok
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč/rok
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč/rok

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč/m2/den
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50 Kč/m2/den
za provádění výkopových prací 6 Kč/m2/den
za umístění stavebních zařízení 2 Kč/m2/den
za umístění skládek 3 Kč/m2/den
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 1 Kč/m2/den
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 1 Kč/m2/den
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 6 Kč/m2/den
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 6 Kč/m2/den

Město stanovuje poplatek paušální částkou takto:

skládka materiálu pro novostavby, nástavby, přístavby, opravy RD 150 Kč/měsíc
za umístění zařízení cirkusů 4.000 Kč/týden
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 1.600 Kč/týden
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní motorové vozidlo 8.000 Kč/rok

za umístění pevných a přenosných reklamních zařízení (tzv. „A“):

do 1 m2 užívané plochy

do 1 m2 užívané plochy

do 3 m2 užívané plochy

---

30 Kč/týden

100 Kč/měsíc

200 Kč/měsíc

umístění reklamních zařízení:

do 5 m2 užívané plochy

nad 5 m2 užívané plochy

---

4.500 Kč/rok

9.000 Kč/rok

Poplatek z pobytu

Sazba poplatku činí 11 Kč za osobu za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku

Poplatky jsou platné od 01.01.2024. Celé znění jednotlivých vyhlášek je k dispozici ve sbírce právních předpisů.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...