ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ

Odbor hospodářsko-správní zajišťuje agendu evidence obyvatel, matriky, voleb, spisové služby, Czech pointu, sociální oblasti, školství, kultury, tělovýchovy, sportu, cestovního ruchu a informatiky.
Součástí odboru hospodářsko-správního je oddělení sociální, v jehož čele stojí vedoucí oddělení, který je podřízen vedoucímu odboru. Ostatní pracovníci odboru, nezařazení v oddělení sociálním jsou podřízeni přímo vedoucímu odboru.
V rozsahu pověřeného obecního úřadu odbor hospodářsko-správní vykonává úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti.

I. V oblasti přenesené působnosti:

1. vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu pověřeného obecního úřadu:
a) podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (např. vedení seznamu voličů, registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí, tvorba voličských seznamů a průkazů, personální zajištění volebních komisí, zpracování kandidátních listin),
b) podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, zabezpečuje úkoly obce na tomto úseku,
2. vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu:
a) podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (např. přijímání oznámení o shromáždění, rozhodování o zákazu shromáždění),
b) podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje provádění místního referenda a plní úkoly obecního úřadu,
c) podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zabezpečuje úkoly obce na úseku školství,
3. vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu pověřeného vedením matrik (matričního úřadu) a v rozsahu pověřeného obecního úřadu:
a) podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
b) podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (např. přihlašování k trvalému pobytu, vedení evidence obyvatel, zpracovávání údajů), a to mimo projednávání přestupků,
c) podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. vedení matričních knih a sbírky listin),
d) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ověřování výpisů z informačního systému veřejné správy – CZECH POINT),
e) podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) ve znění pozdějších předpisů,
4) vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu pověřeného obecního úřadu:
a) podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (konverze na žádost, zřízení, datové schránky FO, apod.)
b) podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (evidence sbírek, zabezpečení pokladniček, apod.)
c) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (výdej ověřených výstupů z IS VS),
d) dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, provádí fyzickou kontrolu výherních hracích přístrojů v hernách.
II. V oblasti samostatné působnosti:

A. Na úseku sekretariátu starosty a místostarosty:
a) zajišťuje obstarávání záležitostí spojených s úřední činností starosty a místostarosty,
b) eviduje a vede korespondenci a jiné písemnosti starosty a místostarosty,
c) podle pokynů starosty a místostarosty vyřizuje jejich korespondenci,
d) podle pokynů starosty a místostarosty vyřizuje jejich úřední schůzky a jednání,
e) podle pokynů starosty zpracovává program pro zasedání zastupitelstva a schůze rady,
f) podle pokynů starosty zabezpečuje organizačně-technické záležitosti zasedání zastupitelstva a schůzí rady města, kompletuje a rozesílá podklady pro tato jednání,
g) zajišťuje vyhotovení prezenční listiny osob přítomných na zasedání zastupitelstva a schůzí rady,
h) vyhotovuje zápisy ze zasedání zastupitelstva a schůzí rady, vyhotovuje, rozesílá a zajišťuje uveřejnění výpisů usnesení zastupitelstva a rady, vede příruční spisovnu písemností souvisejících se zasedáními zastupitelstva, schůzemi rady a plní další úkoly podle jednacích řádů zastupitelstva a rady,
i) vede evidenci zápisů zastupitelstva a rady, zápisů výborů zastupitelstva a komisí rady,
j) vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informací podle § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,
k) umožňuje oprávněným osobám ve smyslu § 16, bod 2 e) zákona o obcích nahlížet do zápisů z jednání zastupitelstva, do zápisů rady, výborů zastupitelstva a komisí rady a pořizovat si z nich výpisy,
l) zajišťuje půjčování Sbírek zákonů ČR občanům k nahlédnutí.

B. Na úseku podatelny:
a) třídí zásilky, vede evidenci zásilek došlých a určených k odeslání podle spisového a skartačního řádu a zajišťuje doručování místních zásilek,
b) podává informace občanům, směřuje jejich žádosti na jednotlivé organizační jednotky úřadu nebo pracovníky úřadu,
c) zabezpečuje provoz datové schránky města podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
d) přijímá podání doručená prostřednictvím datové schránky a po jeho zaevidování jej v elektronické spisové službě předá příslušnému odboru, je-li podání podepsané
elektronickým zaručeným podpisem, ověří platnost podpisu u certifikační autority a výsledek ověření zaznamená do elektronické spisové služby,
e) u vrácených dodejek u dokumentů odeslaných prostřednictvím datové schránky, podatelna zaeviduje do elektronické spisové služby k jednotlivým dokumentům datum doručení datové zprávy,
f) provádí zveřejňování písemností, záměrů a jiných dokumentů na úřední desce úřadu, včetně její elektronické podoby na webových stránkách města, včetně jejich případného rozesílání pro potřeby jiných příslušných úřadů (potvrzené je vrací příslušným správním orgánům po jejich sejmutí z úřední desky), vede o nich písemnou evidenci,
g) vede evidenci písemných žádostí o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich předání k vyřízení jiným organizačním jednotkám, sleduje průběh termínů a lhůt a kontroluje jejich dodržování, včetně lhůty dané ke zveřejnění na úřední desku; zpracovává výroční zprávu za předcházející kalendářní rok podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
h) vede evidenci žádostí, stížností, peticí, podnětů a podání, včetně vypracování roční zprávy,
i) vede evidenci oznámení, stížností a podnětů a zajišťuje jejich vyřizování dle platných právních předpisů, včetně vypracování roční zprávy,
j) vede evidenci peticí a zajišťuje jejich vyřizování dle platných právních předpisů, včetně vypracování roční zprávy,
k) plní další případné úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a nařízeními zaměstnavatele.

C. Na úseku provozu úřadu:
a) provádí archivaci, vyřazování, skartaci písemností MěÚ dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, kterou se provádějí některá ustanovení zákonů o archivnictví a spisové službě,
b) poskytuje metodickou podporu při implementaci Spisového a skartačního řádu, včetně kontroly,
c) zabezpečuje provoz úřadu včetně zajišťování kancelářských potřeb,
d) posuzuje a zajišťuje nákup odborné literatury a periodických publikací v rámci schváleného rozpočtu,
e) zajišťuje provozně-technické záležitosti spojené se zasedáními zastupitelstva a schůzemi rady,
f) zabezpečuje správu centrální spisovny úřadu (uložení dokumentů a předarchivní péče), provádění skartačního řízení a předávání archiválií státnímu archivu, v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí uvedený zákon, vyhláška č. 259/2012 Sb., o výkonu spisové služby),
g) zabezpečuje řádné vyvěšování státních symbolů,
h) vede agendu odevzdaných, ztracených, skrytých a opuštěných věcí podle § 135 občanského zákoníku ve znění zákona č. 359/2005 Sb., věci připadlé po uplynutí zákonné lhůty do vlastnictví města předává odboru správy majetku,
i) vede agendu spojenou se zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, přijímá a registruje oznámení o shromáždění občanů a řeší ostatní otázky spojené s výkonem práva shromažďovacího, včetně přestupků na tomto úseku; v této souvislosti plní pověřený zaměstnanec povinnosti obce podle směrnice Ministerstva vnitra ČR a zákona č. 85/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů a o přijatých oznámeních písemnou formou informuje prostřednictvím starosty radu města,
zároveň informuje Obvodní oddělení Policie ČR v Uherském Hradišti a Městskou policii Staré Město o konání shromáždění z důvodu zabezpečení veřejného pořádku,
j) zajišťuje kopírovací služby pro občany v souvislosti s vyřizováním úředních záležitostí,
k) eviduje a aktualizuje elektronické certifikáty.

D. Na úseku informatiky:
a) zajišťuje provoz a bezpečnost informačních systémů městského úřadu,
b) zabezpečuje sdílení a správu lokálních datových sítí a přístup k síti Internet,
c) zabezpečuje technickou správu telefonní ústředny a mobilních služeb,
d) zabezpečuje správu licencí v rámci městského úřadu,
e) konzultuje na základě požadavků odborů volbu vhodného software a výpočetní techniky včetně školitelské a konzultační činnosti,
f) zabezpečuje metodickou činnost a přípravu koncepcí v oblasti informačních technologií,
g) koordinuje a technicky zabezpečuje publikaci informací na stránkách WWW a sociálních sítích,
h) zabezpečuje provoz elektronické podatelny, elektronické úřední desky a webových stránek města,
i) zabezpečuje provoz slaboproudých rozvodů v budově městského úřadu a archivu (zabezpečovací systém radnice, EPS, telefonní síť atd.),
j) je koordinátorem používaných softwarů programů na úřadě
k) vede centrální evidenci tiskáren a kopírovacích strojů, zabezpečuje opravy,
l) provádí nezávislou kontrolu výstupních dat s důrazem na požadavky zákona o ochraně osobních údajů, včetně zabezpečení uložených dat v databázích městského úřadu,
m) na základě podkladů od jednotlivých vedoucích organizačních jednotek a od řízení úřadu udržuje aktualizovanou mapu agend, obsahující informace o všech agendách a činnostních rolích delegovaných v rámci registru práv a povinností,
n) plní další případné úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a nařízeními zaměstnavatele.

E. V oblasti školství, kultury a tělovýchovy a sportu, a cestovního ruchu, propagace města (s výjimkou výkonu státní správy):
a) vede agendu dotačních programů pro neziskové spolky (právnické a fyzické osoby),
b) zpracovává a vede agendu příspěvků města (připravuje podklady ke schválení v komisi, radě a zastupitelstvu, zajišťuje uzavírání veřejnoprávních smluv s příjemci, vede evidenci veřejnoprávních smluv, provádí výplaty příspěvků a jejich vyúčtování) pro spolky a organizace na činnost a podporu,
c) spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města (základní škola, mateřské školy, SVČ Klubko, Sportovní a kulturní centrum), koordinuje jejich činnost,
d) spolupracuje s Jednotkou sborů dobrovolných hasičů Staré Město, společnostmi města a ostatními organizacemi a spolky ve městě na úseku kultury, tělovýchovy, sportu a cestovního ruchu, spolupracuje s kulturní komisí,
e) řídí v rámci samosprávy základní a mateřské školy a školská zařízení zřízená městem,
f) stanovuje spádové obvody škol, zajišťuje seznamy dětí k zápisu do základních a mateřských škol,
g) vede agendu neinvestičních nákladů základní školy, mateřských škol a SVČ Klubko;
h) zabezpečuje agendu pro výběrová řízení na funkce ředitelů příspěvkových organizací včetně činnosti výběrových komisí,
i) podílí se na inventarizacích na školách a školských zařízeních zřizovaných městem;
j) zabezpečuje plnění vymezených úkolů pro úřad při kulturních, sportovních a společenských akcích, pořádaných nebo spolupořádaných městem nebo organizacemi města (vítání občánků, přijetí jubilantů, ples, vánoční zpívání, Den matek, zájezdy důchodců, vánoční jarmark, setkávání spolků atd.),
k) vede evidenci oznámených veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték, jiných kulturních podniků kulturních a společenských akcí
l) zabezpečuje přípravu podkladů pro rozhodování orgánů města v uvedených oblastech, pokud se dotýkají města,
m) zajišťuje agendu oceňování městem,
n) vede kroniku města, dohlíží na plnění úkolů města podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí,
o) sestavuje a sleduje čerpání rozpočtu kultury, tělovýchovy, sportu cestovního ruchu a propagace města,
p) zpracovává obecně závazné vyhlášky města týkající se školství, tělovýchovy a sportu.

F. V oblasti personální, mzdové a vzdělávání:
a) zajišťuje komplexní personální agendu zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, zaměstnanců města nezařazených do úřadu, Městské policie Staré Město, členů zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí rady, ředitelů příspěvkových organizací města a zaměstnanců ostatních organizačních složek a zařízení města (Městská knihovna, Domy s pečovatelskou službou č. p. 2015 a 1707), v jejímž rámci zejména:
– připravuje tajemníkovi pracovní smlouvy se zaměstnanci městského úřadu a starostovi se zaměstnanci města, provádí po dohodě s tajemníkem jejich zařazení, dohody o změnách pracovních smluv včetně sledování platových postupů a vyhotovování platových výměrů, převádí dle pokynů tajemníka zaměstnance na jinou práci dle zákoníku práce, ukončuje pracovní poměr a zajišťuje veškerou agendu, vyplývající ze zákoníku práce a právních předpisů s ním souvisejících, týkající se této činnosti, zpracovává návrhy do orgánů města v oblasti odměňování neuvolněných členů zastupitelstva,
– zabezpečuje zpracování plánů dovolených, analytických a statistických přehledů souvisejících s platovou a personální agendou zaměstnanců města,
– vede a aktualizuje data v elektronickém systému docházky zaměstnanců zařazených do městského úřadu včetně vydávání docházkových čipů a nastavování parametrů v docházkovém systému,
– zpracovává evidenci docházky v elektronickém systému docházky do výplaty mezd,
– plní úkoly v oblasti péče o zaměstnance.
b) zajišťuje komplexní platovou agendu zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, zaměstnanců města nezařazených do úřadu, Městské policie Staré Město, členů zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí rady, ředitelů příspěvkových organizací města a zaměstnanců ostatních organizačních složek a zařízení města (Městská knihovna, Domy s pečovatelskou službou č. p. 2015 a 1707), v jejímž rámci zejména:
– zpracovává výplatu platů zaměstnanců,
– zpracovává agendu nemocenských dávek a nemocenského pojištění podle příslušných platných předpisů,
– zpracovává evidenci pojistného na sociální pojištění, důchodové pojištění a zdravotní pojištění zaměstnanců města,
– vede evidenci zdravotních pojišťoven všech zaměstnanců města,
– zpracovává veškeré mzdové a související statistické výkazy,
– provádí roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti.
c) zajišťuje komplexní agendu vzdělávání zaměstnanců úřadu ve spolupráci s tajemníkem a vedoucími jednotlivých odborů, v jejímž rámci zejména:
– zajišťuje úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
– vede agendu zvláštní odborné způsobilosti, vstupního vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků
– vede evidenci účastí na vzdělávání úředníků včetně plánů vzdělávání,
– spolupracuje s vedoucími organizačních jednotek na odborném zaměření vzdělávání zaměstnanců úřadu.
d) dále:
– zabezpečuje agendu související se stanovením platů zaměstnanců, odměn, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, sleduje čerpání a vývoj mezd,
– organizuje výběrová řízení na obsazování uvolněných pracovních míst,
– zabezpečuje obstarávání záležitostí spojených s úřední činností tajemníka úřadu, eviduje korespondenci a jiné písemnosti, a podle jeho pokynů je vyřizuje,
– zabezpečuje zpracování oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců,
– zpracovává cestovní příkazy a vyhotovuje podklady pro vyúčtování cestovních náhrad,
– vyřizuje náležitosti funkcionářů a vedoucích pracovníků související se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů,
– vede personální agendu jednotlivých ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem a organizačních složek města,
– zabezpečuje školení pracovníků úřadu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a vede tuto evidenci,
– vede evidenci pracovních úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
– zajišťuje preventivní lékařskou péči,
– vede agendu sociálního fondu, zajišťuje vyplácení příspěvků ze sociálního fondu, včetně penzijního příspěvku,
– vede evidenci, zajišťuje nákup stravenek pro pracovníky městského úřadu a jejich vydávání,
– vede evidenci právních a vnitřních předpisů města a úřadu, Sbírky zákonů a Věstník právních předpisů Zlínského kraje,
– vede evidenci úředních razítek, služebních průkazů, vydaných klíčů a bezpečnostních kódů;
– podílí se na tvorbě vnitřních pracovněprávních předpisů,
– zabezpečuje dohled nad ochranou osobních údajů v oblasti pracovněprávní,
– plní další případné úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a nařízeními zaměstnavatele.

G. Oddělení sociální

I. V oblasti samostatné působnosti:

1. plní úkoly zabezpečované obcí v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
2. zabezpečuje výkon funkce opatrovníka pro správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je-li jím město ustanoveno jiným správním orgánem,
3. zabezpečuje výkon funkce opatrovníka pro správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, osobám neznámého pobytu,
4. poskytuje občanům informace a poradenství ve věci opatrovnictví osob dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
5. zajišťuje dostupnost informací o možnostech poskytování sociálních služeb na území kraje, aktivně se podílí na komunitním plánování sociálních služeb,
6. zajišťuje poradenskou činnost občanům v oblasti sociálních služeb,
7. poskytuje informace a zprostředkovává pomoc v souvislosti s možnostmi léčby i terapie drogových a jiných závislostí,
8. poskytuje informace a zprostředkovává pomoc v souvislosti s domácím násilím,
9. zprostředkovává odbornou pomoc v případech aktuálních krizových situací osob společensky nepřizpůsobivých,
10. podílí se na řešení bydlení osob bez přístřeší,
11. podílí se na řešení otázek bydlení seniorů a zdravotně postižených občanů,
12. dle § 33, odst. 6 zákona o hmotné nouzi vydává vyjádření obce k doplatku na bydlení osobám užívajícím ubytovací zařízení,
13. poskytuje občanům informace a poradenství na úseku odškodnění státu,
14. poskytuje občanům sociálně právní poradenství – informace a pomoc při vyřizování záležitostí v sociální oblasti, zprostředkovává kontakty na příslušné orgány, odborná pracoviště a instituce veřejné správy, spolupracuje s ostatními institucemi v rámci veřejné správy,
15. vede agendu osob omezených ve svéprávnosti, zajišťuje sociální šetření na vyžádání příslušných orgánů a oznamování požadovaných skutečností,
16. zabezpečuje sociální pohřby – refundace nákladů pohřbu
17. poskytuje orgánům, oprávněným ke kontrole činnosti oddělení podklady a informace,
18. zajišťuje správu vyčleněných finančních prostředků sociálního oddělení,
19. podílí se na přípravě podkladů pro rozhodování orgánů města v záležitostech bytů v domech zvláštního určení a v záležitostech souvisejících se zařízeními sociálních služeb provozovanými organizacemi města,
20. spolupracuje se subjekty poskytující sociální služby,
21. podílí se na koncepčních, metodických a analytických materiálech v oblasti rozvoje sociálních služeb a sociální pomoci na území města, propaguje dostupné sociální služby mezi cílovou skupinou a dodává podněty k zajištění služeb chybějících, koordinace sociálních služeb v obci,
22. pro potřeby samosprávy obce provádí sociální terénní šetření v souvislosti s uplatněním žádostí o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou a potřebou zajištění sociálního bydlení,
23. v případě krizových situací plní úkoly ukládané městem (podílí se na evakuaci a zabezpečení ohrožených osob, spolupracuje s orgány k tomu určenými, poskytuje informace a zprostředkovává pomoc),
24. vypracovává a zajišťuje veškeré podklady potřebné pro vypracování žádosti o dotace ze státního rozpočtu na sociální práci, provádí závěrečné vyhodnocení poskytnutých dotací,
25. uzavírá s krajskou pobočkou Úřadu práce smlouvy o organizování veřejné služby, následně eviduje výkon veřejné služby v součinnosti s Úřadem práce.

II. V oblasti přenesené působnosti:

vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti pověřeného obecního úřadu a v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu:
1. podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů:
a) plní povinnosti při řešení situace osob v hmotné nouzi, chrání jejich práva a zájmy, přičemž spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce,
b) informuje osoby o možných postupech řešení hmotné nouze, zapojuje je do řešení jejich situace a vede je k vlastní odpovědnosti,
c) v souvislosti s výkonem činností sociální práce vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí,
d) aktivně vyhledává osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí,
e) spolupracuje s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází,
f) shromažďuje a analyzuje údaje o osobách v hmotné nouzi, potřebné pro posouzení jejich situace a dohoduje s nimi postupy řešení, přičemž používá vhodné metody a postupy sociální práce,
g) vede nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace osob v hmotné nouzi,
h) při řešení spolupracuje s dalšími zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi a umožňuje orgánům, oprávněným ke kontrole na tomto úseku, kontrolu použitých metod a postupů,
ch) při řešení situace osob v hmotné nouzi spolupracuje s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi v obci, příp. regionu, pomáhají,

2. podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů:
a) rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
b) dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti,
c) ruší rozhodnutí o ustanovení ZP pro odpadnutí důvodů nebo neplnění povinností ZP,

3. podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „SPOD“), ve znění
SPOD obce s rozšířenou působností, pozdějších předpisů:
a) plní povinnosti § 10 uvedeného zákona se zaměřením na děti uvedené v § 6 (mj. vyhledává děti uvedené v § 6, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednává s dítětem nedostatky v jeho chování a tyto skutečnosti oznamuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte),
b) podává soudu podněty k opatřením týkajícím se výchovy dětí podle OSŘ (§ 14 odst. 6)
c) dle § 15 odst. 1 zajišťuje neodkladnou péči dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku (úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace)
d) plní povinnosti § 37 odst. 1, 2 – zajišťuje sociálně-právní ochranu ve zvláštních případech (zajištění základních potřeb vč. zdravotních služeb dítěti z ciziny bez péče, v ohrožení nebo narušení života nebo příznivého vývoje),
e) plní povinnosti § 51 (na vyžádání podává v nezbytném rozsahu zprávy o poměrech dítěte soudům, obci s rozšířenou působností, státnímu zastupitelství pro občanské soudní, správní a trestní řízení a poskytuje v nezbytném rozsahu údaje a informace úřadům práce, obcím s rozšířenou působností, orgánům sociálního zabezpečení a veřejnému ochránci práv),
f) v souvislosti s plněním úkolů dle zákona navštěvuje dítě a rodinu v prostředí, kde se dítě zdržuje, k zjištění sociálních podmínek dítěte a k zjištění jeho chování,
g) poskytuje sociálně-právní poradenství rodinám s dětmi a zprostředkovává kontakty na orgány sociálně-právní ochrany, spolupracuje s orgánem

4. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zabezpečuje výkon funkce veřejného opatrovníka, je-li opatrovníkem osobám omezeným ve svéprávnosti soudně ustanoveno město.

H. Odbor hospodářsko-správní dále:
1. vede řízení a ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti obce za správní delikty podle § 58 zákona o obcích,
2. připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o názvech částí města, ulic a ostatních veřejných prostranství,
3. přiděluje čísla popisná, případně evidenční podle § 31 a § 31a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů),
4. V oblasti koordinační a metodické činnosti ve vztahu k příspěvkovým organizacím:
– zabezpečuje a eviduje dokumentaci související s povinnostmi města jako zřizovatele právnických osob jím řízených a vystupuje jako zprostředkovatel informací mezi městem a těmito organizacemi,
– ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací zpracovává návrhy zřizovacích listin a jejich změn, eviduje jejich originály a spolu s řediteli zpracovává návrhy na zápisy do veřejného rejstříku,
– koordinuje činnost příspěvkových organizací zřízených městem Staré Město ve vztahu ke zřizovateli,
5. připravuje a zabezpečuje podklady pro zadávání veřejných zakázek v oblasti své působnosti – specifikace předmětu veřejné zakázky, rozpočet, soupis prací dodávek a služeb, vzorový návrh smlouvy a předává jej útvaru tajemníka k administraci,
6. spolupracuje při sčítání lidu, domů a bytů,
7. zajišťuje ochranu utajovaných informací,
8. zajišťuje provozuschopnost informačního a varovacího systému města,
9. ve spolupráci s Městskou policií Staré Město zabezpečuje provoz kamerového systému,
10. plní úkoly na úseku požární ochrany – vede agendu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Staré Město,
11. zajišťuje vydávání měsíčníku Staroměstské noviny,
12. zajišťuje hlášení městského rozhlasu,
13. zajišťuje prezentaci města a vydávání propagačních materiálů,
14. vedení agendy přestupků, jejichž projednání není svěřeno jednotlivým odborům městského úřadu (na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku atd.); projednávání je postoupeno orgánům města Uherské Hradiště na základě smluvního výkonu přenesené působnosti, evidence těchto přestupků,
15. zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek města a vnitřních předpisů vztahujících se k činnosti odboru,
16. zabezpečuje dohled nad ochranou osobních údajů, spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...