ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC A ŽP

Odbor správy majetku, investic a ŽP spravuje nemovitý majetek a zařízení města, vede agendu životního prostředí na úrovni města a připravuje a realizuje investiční akce města.
Součástí odboru správy majetku, investic a ŽP je oddělení přípravy a realizace investic, v jehož čele stojí vedoucí oddělení, který je podřízen vedoucímu odboru. Ostatní pracovníci odboru, nezařazení v oddělení přípravy a realizace investic jsou podřízeni přímo vedoucímu odboru.
V rozsahu pověřeného obecního úřadu odbor správy majetku investic a ŽP vykonává úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti.
Odbor správy majetku, investic a ŽP zodpovídá za řádné hospodaření a správu majetku města Staré Město a majetku svěřeného městu Staré Město, mimo majetek vypůjčený organizacím zřízeným městem Staré Město.
Odbor správy majetku, investic a ŽP v oblasti koordinační a metodické činnosti ve vztahu k organizační složce Městská knihovna vystupuje jako zprostředkovatel informací mezi městem a touto organizací, koordinuje její činnost. Ve spolupráci s vedoucí knihovny zpracovává návrhy zřizovacích listin, statutů a jejich změn a eviduje jejich originály.

I. V oblasti samostatné působnosti:

A. Na úseku správy majetku města:
1. zpracovává rozpočet jednotlivých zařízení na každý kalendářní rok,
2. zajišťuje zpracování smluv o provozu zařízení města (mimo příspěvkových organizací) s externími firmami, spolupracuje s těmito firmami a vykonává jejich kontrolu,
3. vede a aktualizuje pasporty bytových a nebytových domů a bytů v majetku města,
4. zajišťuje opravy a údržbu nemovitostí města včetně příslušných kontrol a revizí v nich,
5. zabezpečuje správu nemovitého majetku města a kontrolu správy nemovitého majetku města, kterou vykonávají jiné právní subjekty na úseku domů, bytů a nebytových prostor,
6. přijímá žádosti o byty a vede evidenci těchto žádostí,
7. vede evidenci žadatelů o převod pozemků a tyto záměry zveřejňuje; předkládá podklady pro účetní evidenci vedenou finančním odborem,
8. připravuje a zajišťuje realizaci výběrových řízení týkajících se prodeje, nákupu, směny a nájmu veškerého majetku města,
9. zajišťuje formou znaleckých posudků ocenění úřední a tržní hodnoty nemovitosti a hodnotu nemovitosti pro výpočet daně z převodu nemovitostí,
10. připravuje podklady pro inventarizaci nemovitého majetku,
11. zabezpečuje přípravu veškerých majetkoprávních smluv města, zpracovává podklady k jejich vyhotovení, předává je k jejich vyhotovení nebo připomínkování, zajišťuje jejich uzavření, včetně vystavení platebního předpisu pro platbu, zajišťuje jejich zaevidování na příslušných státních orgánech či organizacích, vede jejich evidenci a archivaci, zajišťuje součinnost při kontrole jejich dodržování,
12. zajišťuje výkon agendy spojené s vyřizováním restitučních nároků, ověřuje majetkoprávní vztahy k nemovitostem a zajišťuje nabývací tituly k nemovitostem města,
13. zpracovává podkladové materiály pro jednání orgánů města ve věcech prodeje, směně nebo koupě pozemků města či třetích osob, zřízení věcného břemene, zřízení služebnosti inženýrské sítě, pachtovních a nájemních smluv včetně výpůjčky,
14. podává stanoviska a vydává souhlasy k připojení na inženýrské sítě nebo ke zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města,
15. zpracovává podklady k dělení nebo scelování pozemků, vynětí ze ZPF a ke změně druhu pozemků na území města a jiné,
16. zabezpečuje činnosti spojené s mapováním obecního majetku (historický majetek města) včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí,
17. zabezpečuje zavádění dokončených nemovitých investic do katastru nemovitostí,
18. zabezpečuje majetkoprávní záležitosti města Staré Město a vyhotovuje a předkládá písemná stanoviska ve věcech nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města (stavby, budovy, pozemky) ke schválení příslušným orgánům města,
19. spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města v oblasti nakládání s majetkem, vyjadřuje se k vyřazení DHIM a HIM příspěvkových organizací, zpracovává podklady pro převody majetku z příspěvkových organizací města, zpracovává smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku,
20. podílí se na přípravě podkladů a zpracování žádostí o dotace pro město ze státního rozpočtu, státních fondů, krajů, ministerstev a EU,
21. připravuje a zabezpečuje podklady pro zadávání veřejných zakázek v oblasti své působnosti – projektová dokumentace, rozpočet, soupis prací dodávek a služeb, vzorový návrh smlouvy a předává jej útvaru tajemníka k administraci,
22. zpracovává podklady pro zveřejnění vyhlášených záměrů města podle zákona o obcích,
23. vede agendu evidence hrobových míst, na základě pověření uzavírá smlouvy o nájmu hrobového místa, přijímá platby za pronájem hrobových míst, zajišťuje/zpra­covává upomínání při neplacení za nájem hrobového místa, zajišťuje prodej žulových desek,
24. spolupracuje s Pohřební službou ve věcech údržby městského pohřebiště, provozu a údržby WC na hřbitově,
25. posuzuje a zajišťuje realizaci požadavků organizačních jednotek úřadu na vybavení kanceláří a oprav vnitřního vybavení budov úřadu,
26. zabezpečuje provoz, údržbu, opravy a úklid budovy úřadu včetně oprav a údržby vnitřního zařízení (nábytku, zařizovacích předmětů a technických zařízení),
27. spolupracuje s oddělením investic při zajištění majetkoprávních záležitostí týkajících se investičních akcí města,
28. sleduje a posuzuje stavebně technický stav veřejné infrastruktury objektů v majetku města, navrhuje realizaci oprav a navrhuje následnou investiční přípravu,
29. vyhotovuje písemná stanoviska, ve kterých je město Staré Město účastníkem územních, stavebních a dalších správních řízení vedených stavebním úřadem po schválení příslušným orgánem města, podle pokynů a na základě písemného pověření starostou zastupuje město Staré Město jako účastníka řízení ve správních řízeních podle stavebního zákona, pokud město není stavebníkem a jedná jménem města Staré Město jako účastník řízení po schválení příslušným orgánem města,
30. podává oznámení o škodních událostech vzniklých na majetku města nebo z odpovědnosti města, následně vyřizuje pojistná plnění u škod vzniklých městu vinou cizích subjektů nebo u škod vzniklých jiným subjektům ze strany města.

B. Na úseku dopravy, místních komunikací a veřejného prostranství:
1. zpracovává návrhy rozvoje koncepčního řešení dopravního systému města pro jednání orgánů města,
2. vede správu a zajišťuje aktualizaci pasportu místních a veřejně přístupných účelových komunikací, městského mobiliáře a veřejného osvětlení, včetně vedení jejich jednotné evidence,
3. zajišťuje aktualizaci pasportu dopravního značení na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích ve vlastnictví města,
4. spolupracuje s dodavatelem, který provádí údržbu komunikací, chodníků, veřejných ploch a zeleně a zároveň vykonává kontrolu provedených prací, kterými jsou: strojní čištění vozovek a chodníků podle harmonogramu, ruční čištění veřejných ploch, sečení trávy na veřejných prostranstvích dle harmonogramu, zimní údržba komunikací dle harmonogramu, údržba veřejného osvětlení, údržba dopravního značení a světelných signalizačních zařízení, likvidace divokých skládek, údržba veřejné zeleně,
5. zabezpečuje opravy komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, dešťových vpusti, provoz a správa dětských hřišť, vybraných sportovišť a městského mobiliáře,
6. eviduje požadavky na opravy komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a ostatní, posuzuje je a předává dodavateli, který provádí údržbu v pravidelném intervalu k vyřízení,
7. vede evidenci záborů veřejného prostranství,
8. zajišťuje povolení k umístění dopravního značení pro město,
9. spolupracuje na zpracování dopravního generelu, koncepce dopravy ve městě,
10. řeší problematiku dopravní obslužnosti,
11. zabezpečuje zavádění pořízených dodávek a služeb na svém úseku do evidence majetku města,
12. zabezpečuje údržbu a provoz motorových vozidel,
13. organizuje veřejně prospěšné práce a veřejné služby pro město Staré Město, kontroluje zaměstnance VPP a zajišťuje jim prostředky BOZP a materiální prostředky pro plnění úkolů. Zároveň je řídí, ukládá a přebírá zadanou práci a spolupracuje s okresním soudem a úřadem práce,
14. zajišťuje správu místních poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství,
15. plní další případné úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a nařízeními zaměstnavatele.

C. Na úseku životního prostředí (ŽP):
1 Zabezpečuje, případně koordinuje plnění úkolů obce:
a) podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
b) při posuzování vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
c) podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
d) podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
e) podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
f) podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů),
g) podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a přípravu podkladů pro starostu pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona, současný stav: není uvedeno,
h) podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a přípravu podkladů pro starostu pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona.

2. Správa zeleně
a) dohlíží a koordinuje údržbu, obnovu a novou výsadbu městské zeleně,
b) vybírá vhodná místa pro náhradní výsadbu, vybírá sadbový materiál, dohlíží na provádění náhradní výsadby,
c) zajišťuje zpracování generelu zeleně na území města
Odpadové hospodářství
a) spolupracuje s dodavateli, kteří zajišťují provoz sběrného dvoru, nakládání, s odpady města, deratizace, údržby vodních toků v majetku nebo správě města a dětských hřišť,
b) nakládání s odpady na území města, třídění, provoz sběrného dvora s poplatkovou agendou,
c) kontrola nakládání s odpady u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,
d) evidenční a výkazní činnost v oblasti odpadů,
e) provádí kontrolu a zajišťuje likvidaci černých skládek,
f) podílí se na přípravě a realizaci opatření Plánu odpadového hospodářství,
3. připravuje obecně závazné vyhlášky města ve svěřené oblasti,
4. zajišťuje a koordinuje zasedání povodňové komise v případě potřeby,
5. aktualizuje Povodňový plán,
6. zabezpečuje provoz a správu dětských hřišť, vybraných sportovišť a městského mobiliáře v majetku města,
7. zabezpečuje poskytování informací o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
8. zabezpečuje spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice),
9. zpracovává a vede evidenci drobných sakrálních památek a válečných hrobů na území města,
10. v oblasti ekologické výchovy spolupracuje s městskými institucemi, zařízeními a místními organizacemi při ekologické výchově a osvětě, publikační činnost a spolupráce s redakcí Staroměstských novin,
11. zajišťuje výkon celoplošné deratizace města,
12. ve spolupráci s městskou policií řeší problematiku odchytu a přepravy zatoulaných psů,
13. přestupky – podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších právních předpisů – projednává a rozhoduje ve věcech přestupků a jiných správních deliktů ve všech případech, kdy je podle zvláštního zákona věcně příslušný úřad, pokud tento organizační řád nestanoví výslovně příslušnost jiné organizační jednotky úřadu, včetně evidence těchto přestupků.

D. Oddělení přípravy a realizace investic:
Oddělení přípravy a realizace investic vykonává samostatnou působnost. Připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí města včetně technického dozoru investora.
Příprava investic:
a) zabezpečuje přípravu projektových dokumentací včetně zajištění vstupních podkladů, údajů, průzkumů, atd.,
b) připravuje a zabezpečuje investiční záměry staveb,
c) provádí výběr projektantů investičních akcí, připravuje a zajišťuje uzavření smlouvy s vybranými zhotoviteli projektu, koordinuje a zajišťuje postup projektových prací,
d) prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace, posuzování projektů z hlediska realizovatelnosti,
e) projednává projektové dokumentace staveb s vlastníky pozemků ve věcech technických, s dotčenými orgány a správci sítí,
f) zajišťuje zapracování připomínek účastníků stavebního řízení do projektu,
g) zpracovává žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení,
h) připravuje a zabezpečuje podklady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti své působnosti – projektová dokumentace, položkový rozpočet stavby, soupis stavebních prací dodávek a služeb, vzorový návrh smlouvy o dílo a předává jej oddělení tajemníka k administraci,
i) připravuje a zabezpečuje podklady pro zadávání veřejných zakázek v oblasti své působnosti v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění – projektová dokumentace, položkový rozpočet stavby, soupis stavebních prací dodávek a služeb, vzorový návrh smlouvy o dílo a předává jej oddělení tajemníka k administraci.

Realizace investic:
a) zajišťuje realizaci investičních akcí financovaných z rozpočtu města, ze státních a evropských rozpočtů v souladu s pravidly nastavenými v plánu investičních akcí a žádosti o dotaci,
b) provádí kontrolu prováděných stavebních prací pro město ve smyslu technického dozoru investora, pokud tento není stanoven zvláštní smlouvou,
c) připravuje podklady ze staveb pro pravidelné monitorovací zprávy prováděné v době udržitelnosti projektu dle požadavků jednotlivých dotačních titulů,
d) předání dokončené investice správci nebo uživateli, včetně její zavedení do majetku města,
e) podílí se na přípravě rozpočtu a kontroluje proplácení faktur u investic, kontroluje jejich rozpracovanost,
f) zastupuje město jako investora akcí dle rozpočtu,
g) při realizaci investičních akcí spolufinancovaných z poskytnutých dotací v dostatečném předstihu informuje oddělení tajemníka o změnách v projektu, dodatcích ke smlouvě o dílo atd. a předává podklady ke změnám v projektu a faktury k žádostem o platbu.

Výkon technického dozoru investora:
a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, obsahem smluv, obsahem stavebního povolení a obsahem podmínek výběrového/za­dávacího řízení na dodavatele staveb,
b) protokolární odevzdání staveniště zhotovitelům,
c) dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a opatření stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
d) příprava podkladů pro dodatky ke smlouvám o dílo, dodatky ke smlouvám schvaluje rada města,
e) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách,
f) spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při realizaci díla,
g) sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
h) sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
i) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů,
j) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části, účast na jednání o odevzdání a převzetí,
k) kontrola podkladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
l) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání,
m) účast na kolaudačním řízení,
n) kontrola vyklizení staveniště dodavatelem.
Oddělení přípravy a realizace investic dále:
a) zpracovává návrh ročního plánu investičních akcí města, návrh je podkladem pro stanovení rozpočtu města na daný rok, v němž je zohledněno i čerpání dotací ze státních či evropských fondů,
b) zpracovává a aktualizuje minimálně 1 x ročně návrh investičních akcí města na delší časové období,
c) projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního projektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby
d) projednání a schválení dodatků a změn projektu, které zvyšují nebo snižují náklady stavebního projektu nebo provozního souboru, případně prodlužují lhůtu výstavby v radě města,
e) koordinuje finanční zajišťování investic,
f) zodpovídá za dokonalé administrování všech investičních akcí,
g) vede agendu jednotlivých investičních akcí,
h) archivuje dokumentace investičních akcí a ostatních písemností na oddělení včetně jejího předání do archivu v souladu se spisovým řádem,
i) zabezpečuje potřebné podklady pro zápis nových staveb do katastru nemovitostí a pro provedení souvisejících změn v majetkové a účetní evidenci města,
j) poskytuje odbornou pomoc ostatním odborům městského úřadu a příspěvkovým organizacím města v záležitostech souvisejících se stavební činností objektů v majetku města,
k) provádí místní šetření ve věci stížností, připomínek místních občanů v souvislosti s investičními akcemi města,
l) spolupracuje s osobami vykonávajícími stavební dozor nebo inženýrskou činnost při stavebních akcích města,
m) zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu a po skončení realizace staveb,
n) zpracovává statistické výkazy o investiční výstavbě.

II. V oblasti přenesené působnosti:

A. Na úseku dopravy, místních komunikací a veřejného prostranství:
a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností,
c) vydává rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.

B. Na úseku životního prostředí (ŽP):
Vodní hospodářství
– vykonává státní správu dle zákona o vodách,
– zabezpečuje opatření k ochraně před povodněmi.
Odpadové hospodářství
– vykonává státní správu dle zákona o odpadech,
– provádí kontrolní řízení a metodickou pomoc u podnikatelských subjektů.
Ochrana přírody a krajiny
– vykonává státní správu dle zákona o ochraně přírody a krajiny,
– povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
– vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma,
– registruje významné krajinné prvky.
Rybářství
– vydává a eviduje rybářské lístky.
Úsek obecného stavebního úřadu
– vydává dle § 4 stavebního zákona závazná stanoviska.
Veterinární péče
– vykonává státní správu dle zákona o veterinární péči.
Rostlinolékařské péče
– vykonává státní správu dle zákona o rostlinolékař­ské péči.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...