NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Revitalizace ulice Slavomírovy, Staré Město


Celkové náklady: 13.094.631,73 Kč

Dotace: 961.971,39 Kč

Cílem projektu je snížení odtoku dešťových vod ze zpevněných ploch v zastavěné části města, umožnění zadržení vody přímo v místě dopadu dešťových srážek a podpora přirozeného koloběhu vody v krajině.

Cíle projektu bylo dosaženo výměnou nepropustného povrchu stávajících parkovacích míst za drenážní dlažbu a rozšíření parkovacích ploch rovněž s krytem z drenážní dlažby, která umožní zasakování srážkové vody v území. Voda z části rekonstruované komunikace a chodníků je svedena do retenčního průlehu se zasakovacím pásem. Oproti původnímu stavu je tedy méně vody odváděno do kanalizace a srážková voda zasakuje v místě dopadu.

Elektromobily Staré Město

Celkové náklady: 965.785,70 Kč

Dotace: 399.085,00 Kč

Dotace je poskytnuta na nákup 2 ks malých užitkových elektromobilů kategorie L7e-CU pro potřeby příspěvkové organizace Technické služby Staré Město. Elektromobily budou využity především při údržbě a úklidu veřejných prostranství, péči o městskou zeleň a sběru odpadů.

Veřejné osvětlení Staré Město

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Dotace z Národního plánu obnovy ve výši 3 344 669 Kč je poskytnuta na výměnu svítidel včetně světelných zdrojů za nové moderní s parametry odpovídajícími současným normám. V rámci řešené soustavy veřejného osvětlení, která se týká rozvaděčů RVO 1 náměstí Hrdinů a RVO 2 Velkomoravská bude vyměněno 371 ks stávajících svítidel. Za účelem splnění požadavků příslušných ČSN budou doplněna 4 svítidla.

Celkem bude tedy instalováno 375 ks nových svítidel se střední hodnotou příkonu 8,54 kW. Navržená svítidla budou vybavena regulací (stmíváním) podle předdefinovaného harmonogramu ve shodě s limity ČSN EN 13201. Žádná část světelného toku vyzařovaného svítidlem nebude směřovat nad vodorovnou rovinu procházející středem svítidla.

Rekonstrukcí soustavy veřejného osvětlení dosáhne město výrazných úspor elektrické energie, očekávaná úspora energie je 111,489 MWh/rok. Rekonstrukce proběhne v následujících měsících, ukončena bude na podzim letošního roku.

Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré Město

PROJEKT:

„Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré Město“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Město Staré Město

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Tomáš Horký, proj. vodohospodářských staveb, modrá u Velehradu

DODAVATEL: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

MÍSTO REALIZACE: k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště

CELKOVÉ náklady: 6 195 527 Kč

dotace: 4 930 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: listopad 2020

Cíl akce (projektu): Cílem akce je zpomalení odtoku povrchových vod, zvýšení retence území, optimalizace hydrologických poměrů, , zvýšení biodiverzity v krajině. Cíle bylo dosaženo vybudováním vodní plochy.

Fotodokumentace

Vodní nádrž Jama – odstranění sedimentů

PROJEKT:

„Vodní nádrž Jama – odstranění sedimentů“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Město Staré Město

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Luděk Halaš, Bieblova 171/36, Brno

DODAVATEL: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, Veselí nad Moravou

MÍSTO REALIZACE: k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště

CELKOVÉ náklady: 3.593.711,06 Kč

dotace: 2.000.000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.05.2022

Cíl akce (projektu): Cílem akce je obnovení retenční schopnosti nádrže a optimalizace hydrologickým poměrů území. Cíle bylo dosaženo odstraněním sedimentu ze dna nádrže a zpevněním břehů kamenivem.

FOTODOKUMENTACE

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...