NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré Město

PROJEKT:

„Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré Město“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Město Staré Město

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Tomáš Horký, proj. vodohospodářských staveb, modrá u Velehradu

DODAVATEL: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

MÍSTO REALIZACE: k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště

CELKOVÉ náklady: 6 195 527 Kč

dotace: 4 930 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: listopad 2020

Cíl akce (projektu): Cílem akce je zpomalení odtoku povrchových vod, zvýšení retence území, optimalizace hydrologických poměrů, , zvýšení biodiverzity v krajině. Cíle bylo dosaženo vybudováním vodní plochy.

Fotodokumentace

Vodní nádrž Jama – odstranění sedimentů

PROJEKT:

„Vodní nádrž Jama – odstranění sedimentů“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Město Staré Město

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Luděk Halaš, Bieblova 171/36, Brno

DODAVATEL: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, Veselí nad Moravou

MÍSTO REALIZACE: k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště

CELKOVÉ náklady: 3.593.711,06 Kč

dotace: 2.000.000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.05.2022

Cíl akce (projektu): Cílem akce je obnovení retenční schopnosti nádrže a optimalizace hydrologickým poměrů území. Cíle bylo dosaženo odstraněním sedimentu ze dna nádrže a zpevněním břehů kamenivem.

FOTODOKUMENTACE

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...