Revitalizace ulice Škroupova

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.05.01.03/04/22_01­9/0000641
Dotace: 343.123,07 Kč


Projekt řeší kompletní revitalizaci ulice Škroupovy. Dotací bylo podpořeno vybudování parkovacích míst z povrchem tvořeným drenážní dlažbou, která umožňuje zasakování dešťových vod přímo v místě dopadu. Realizace proběhla od září do prosince 2022.
Cílem projektu je snížení odtoku dešťových vod ze zpevněných ploch v zastavěné části města a podpora přirozeného koloběhu vody v krajině.

Sadové úpravy areálu Velehradská, Staré Město

Tento projekt podpořila Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Registrační číslo: Z.05.4.27/0.0/0­.0/22_161/0015406

Celkové náklady: 1.370.508,70 Kč

Dotace: 822 305,22 Kč

Projekt řeší založení „zeleného pásu“ v oblasti nové výstavby, která se nachází mezi ulicemi Velehradská a Tovární. Účelem sadových úprav je posílení biodiverzity v urbanizovaném prostředí a snížení nežádoucích vlivů dopravy z komunikace v ulici Tovární.

Realizací projektu došlo ke zvýšení podílu stromového, keřového a bylinného patra v zastavěné část města, k rozšíření potravní nabídky živočichů, ptáků a drobného hmyzu a tedy k celkovému posílení ekologické stability urbánního prostředí. Vysazeno bylo 28 ks stromů, 1035 ks keřů do skupin a luční trávník, obohacený o výrazně kvetoucí druhy bylin lákající opylující hmyz. Důraz je kladen na použití domácích a dlouhověkých druhů dřevin v co největší možné míře, kterou urbanizované prostředí umožňuje.

Ozelenění ulice Velehradská ve Starém Městě

Tento projekt podpořila Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0­.0/22_161/0015412

Celkové náklady: 572.145,26 Kč

Dotace: 326.870,47 Kč

Projekt je zaměřen na revitalizaci a zakládání významné sídelní zeleně s důrazem na použití okrasných a domácích druhů dřevin a bylin posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídla k přírodě.

V rámci projektu bylo podél komunikace v ulici Velehradská vysazeno 7 ks stromů, 1147 kusů keřů v živých plotech, 40 m2 trvalkových záhonů a 408 m2 nově založeného trávníku.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...