ODBOR FINANČNÍ

I. V oblasti samostatné působnosti:

A. Rozpočet města:
1. sestavuje návrh rozpočtu města, spolupracuje při jeho úpravě a předkládá jej k projednání finančnímu výboru zastupitelstva, radě a ke schválení zastupitelstvu,
2. sestavuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu města a předkládá jej k projednání finančnímu výboru zastupitelstva, radě a ke schválení zastupitelstvu,
3. zpracovává návrh závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok a předkládá jej k projednání finančnímu výboru zastupitelstva, radě a ke schválení zastupitelstvu,
4. navrhuje změny rozpočtu dle aktuálního vývoje skutečnosti a dle požadavků zodpovědných pracovníků za svěřený úsek rozpočtu, a předkládá je k projednání finančnímu výboru zastupitelstva a ke schválení v orgánech města,
5. provádí rozpočtová opatření po jejich schválení v orgánech města,
6. informuje orgány města o plnění schváleného rozpočtu města a navrhuje opatření k řešení finančních otázek a změny rozpočtu,
7. informuje orgány města o plnění rozpočtových příjmů (daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů, přijatých dotací), čerpání rozpočtových výdajů (běžných a kapitálových výdajů) a financování, a navrhuje opatření k řešení finančních otázek,
8. zajišťuje přezkoumání hospodaření města.

B. Účetnictví:
1. vede podvojné účetnictví podle platných právních předpisů v souladu s rozpočtovou skladbou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
2. provádí za město platební a zúčtovací styk s bankou v souladu se schváleným rozpočtem, provádí úhrady prostřednictvím internetového bankovnictví,
3. vede evidenci úvěrových prostředků, účtuje veškeré pohyby na úvěrových a bankovních účtech města, účtuje o fondech města,
4. vede agendu Fondu rozvoje bydlení, eviduje seznam žadatelů o zápůjčky
5. provádí veškeré účetní operace týkající se majetku, závazků a pohledávek města, dotací, zápůjček a návratných finančních výpomocí a pojištění,
6. vede evidenci nedobytných pohledávek, tvoří opravné položky k nezaplaceným pohledávkám,
7. sleduje legislativní změny v oblasti účetnictví a daní a zabezpečuje jejich realizaci prostřednictvím vnitřních předpisů města,
8. zabezpečuje inventarizaci nemovitého a movitého, dlouhodobého a krátkodobého majetku, včetně inventarizace závazků a pohledávek,
9. sestavuje měsíční účetní závěrky a měsíční finanční výkazy o plnění rozpočtu města, účetní výkazy, statistickou evidenci PAP (viz dále výkaznictví) a předává tyto výstupy do elektronického systému CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu),
10. zpracovává roční účetní závěrku města včetně zajištění přezkumu hospodaření auditorem a předkládá je k projednání finančnímu výboru zastupitelstva, radě a ke schválení zastupitelstvu měs­ta.

C. Fakturace:
1. vystavuje a eviduje faktury v knize odeslaných faktur,
2. eviduje přijaté faktury v knize došlých faktur,
3. účtuje předpisy přijatých a odeslaných faktur.

D. Pokladna:
1. provádí hotovostní pokladní služby na hlavní pokladně města, zajišťuje vedení příjmové a výdajové pokladny města,
2. zajišťuje odvod nadlimitní pokladní hotovosti a úschovu peněz a cenin
3. zajišťuje evidenci a výdej pokutových bloků a rovněž zajišťuje jejich odběr a vyúčtování krajskému úřadu,
4. metodicky řídí a kontroluje činnost pokladních míst na městském úřadu a organizačních složek úřadu.

E. Evidence majetku města:
1. vede evidenci veškerého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně předmětů vedených v operativní evidenci a na podrozvahových účtech, vede evidenci majetku pořízeného z dotací,
2. vede systematickou evidenci nemovitého majetku města Staré Město, inženýrských sítí včetně vodovodů a kanalizací,
3. provádí kategorizaci majetku a zařazuje tento majetek do odpisových skupin;
4. sestavuje odpisové plány majetku města;
5. zpracovává podklady pro inventarizaci majetku města, vypracovává harmonogram inventarizačních činností (Plán inventur), sestavuje ÚIK včetně dílčích inventarizačních komisí a koordinuje jejich činnost,
6. provádí inventarizaci majetku města, o výsledku inventarizace předloží Inventarizační zprávu,
7. zpracovává podklady pro jednání ÚIK před vyřazením movitého majetku, návrhy na vyřazení majetku předkládá ke schválení radě města,
8. zpracovává podklady pro převody majetku na příspěvkové organizace města,
9. zajišťuje vyřazení majetku (mimo prodej), účtuje o majetku oceněném reálnou hodnotou.

F. Vymáhání pohledávek a exekuce:
1. vede evidenci nezaplacených pohledávek města s rozlišením na pohledávky vzniklé z výkonu samostatné a z výkonu přenesené působnosti města,
2. vyhotovuje platební příkazy, výzvy (upomínky) k zaplacení nedoplatků, exekuční příkazy,
3. vede agendu o exekučním vymáhání dluhů, vyhodnocuje úspěšnost vymáhacího řízení,
4. spolupracuje s právní kanceláří při vymáhání pohledávek a dluhů,
5. předkládá orgánům města návrhy ve věcech správy pohledávek města, navrhuje povolení splátek nezaplacených dluhů, sleduje dodržování náhradních lhůt pro zaplacení nedoplatků,
6. zpracovává podklady pro odpis nevymahatelných pohledávek.

G. Výkaznictví
1. předává finanční výkazy (FIN 2–12M) a účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) do CSÚIS v souladu s vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, a technickou vyhláškou o účetních záznamech č. 383/2009 Sb., v pozdějším znění, v termínech stanovených krajským úřadem,
2. zpracovává čtvrtletní přiznání k DPH, zpracovává měsíční kontrolní hlášení DPH, vede záznamní povinnost k dani z přidané hodnoty (daňová doloženost),
3. zpracovává a odesílá čtvrtletní výkazy PAP (Pomocné analytické přehledy),
4. zpracovává statistické výkazy, odesílání ročních výkazů ČSÚ,
5. 1× ročně předkládá seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu v souladu s vyhláškou č. 312/2014 Sb. o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu),
6. 1× ročně zpracovává a podává za město přiznání k dani z příjmů právnických osob.

II. V oblasti přenesené působnosti:

Vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu:
1. dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle schválených obecně závazných vyhlášek města o místních poplatcích,
2. dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pověřeného obecního úřadu vymáhá pohledávky města vzniklé v přenesené působnosti na úseku daní, poplatků a pokut.

Ve věcech místních poplatků a daní:
1. vede agendu místního poplatku ze psů,
2. vede agendu místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
3. vede agendu místního poplatku z ubytovací kapacity.

Odbor finanční dále:
1. spolupracuje s krajským úřadem, finančním úřadem, bankami, pojišťovnami, ministerstvy, Českým statistickým úřadem a jinými institucemi, a dalšími kontrolními orgány,
2. sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci finančních prostředků města, vyhodnocuje stav volných finančních prostředků města a předkládá orgánům města návrhy na jejich optimální využití a zhodnocení,
3. zabezpečuje pojištění majetku města a pojištění odpovědnosti za škodu včetně evidence smluv,
4. zabezpečuje finanční vztahy města k jím zřízeným příspěvkovým organizacím, a to jak na úrovni městského rozpočtu, tak i zprostředkovaně ke krajskému a státnímu rozpočtu,
5. připravuje a zabezpečuje podklady pro zadávání veřejných zakázek v oblasti své působnosti – specifikace předmětu veřejné zakázky, stanovení předpokládané hodnoty zakázky, vzorový návrh smlouvy a předává jej útvaru tajemníka k administraci,
6. dle platných předpisů o DPH určuje sazby daně a vypočítává výši daně patřících do režimu přenesené působnosti,
7. metodicky řídí příspěvkové organizace v oblasti financí prostřednictvím vedoucí odboru finančního,
8. v rámci působnosti zákona o finanční kontrole zabezpečuje odbor funkci správce rozpočtu a hlavní účetní,
9. spolupracuje v průběhu roku s auditorem na provedení přezkumu hospodaření, zajišťuje podklady pro přezkum hospodaření města,
10. zajišťuje a vykonává veřejnosprávní kontrolu zřízených příspěvkových organizací,
11. podílí se na přípravě podkladů pro žádosti o dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, kraje, ministerstev a Evropské unie,
12. předkládá ke schválení radě města účetní závěrky příspěvkových organizací, zprávy o hospodaření a návrhy na rozdělení hospodářského výsledku a rozdělení zisku do fondů příspěvkových organizací města,
13. vede evidenci dokladů souvisejících s účastí města v právnických osobách, zajišťuje informování orgánů města o této účasti, podílí se na přípravě souvisejících podkladů pro orgány města a pro zástupce města na jednání orgánů právnických osob, ve kterých má město účast,
14. zajišťuje zaúčtování akcií v majetku města,
15. zajišťuje správu majetkových podílů v obchodních společnostech,
16. zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek města a vnitřních předpisů vztahujících se k činnosti odboru,
17. spolupracuje s finančním a kontrolním výborem zastupitelstva města,
18. importace a kontrola účetních dat od správce bytového a nebytového fondu.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...