REVITALIZACE ULICE SOCHORCOVY

Návržené řešení revitalizace ulice Sochorcovy a Spojovací bylo projednáno s obyvateli těchto ulic na městském úřadě dne 11.1.2023 za účasti vedení města a projektanta. Po veřejném projednání návrhu dopravního řešení a po zapracování relevantních připomínek ze strany občanů byl projekt revitalizace předjednán na Oddělení dopravního úřadu v Uherském Hradišti. Vedoucí oddělení dopravního úřadu pro zachování obousměrného provozu vyžaduje v ulici Sochorcově zřídit v souladu s platnými normami 3 výhybny s rozestupy max. 100m. Dále vyžaduje v celé ulici zřídit chodník v šířce min. 1,5m, jak stanoví norma.

Revitalizaci dopravních ploch bude předcházet:

 • Pokládka nadzemního vedení NN do země (pod chodník), dříve na střešnících
 • Rekonstrukce vodovodního řadu v obou ulicích včetně domovních přípojek
 • Osazení stožárů veřejného osvětlení včetně pokládky napájecího kabelu, dříve na střešnících
 • Realizace stavební připravenosti pro budoucí optickou kabeláž metropolitní sítě (pokládka trubek z HDPE průměru 40mm)
 • Případná rekonstrukce domovních kanalizačních přípojek.

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace na revitalizaci ulice Spojovací se ještě projektuje, předkládá Město Staré Město zatím odsouhlasené dopravní řešení ulice Sochorcovy. Navržené řešení zachovává v ulici obousměrný provoz. Prostor mezi severní a jižní řadou domů není vzdálenostně konstantní, pohybuje se od 8,75m po 9,90m (na vjezdu z ulice Severní). Do tohoto prostoru je navržena komunikace šířky 3,5m v úseku dl. 321,66m, která se v délce 50m plynule rozšíří na 4m a v této šířce pak probíhá v úseku dlouhém 80m.

Šířkové poměry:

 • Úsek komunikace od Obilní ulice po dům č.p. 802 – šířka 3,5m
 • Úsek komunikace od RD č.p. 802 po dům č.p. 805 se plynule komunikace rozšiřuje z 3,5m na 4m
 • Úsek komunikace a od domu č.p. 805 po Severní ulici – šířka 4m.

Pro vyhýbání protijedoucích vozidel jsou v trase komunikace navrženy tři výhybny:

 • První výhybna – před domem č.p. 942
 • První výhybna – před domem č.p. 782
 • První výhybna – před domy č.p. 778 a 772.

Pro dopravu v klidu se zřídí podélná parkovací stání v pruzích po celé délce rekonstruované trasy (celkový počet podélných stání bude 36). Parkovací stání budou provedena z drenážní betonové dlažby se spárami, umožňující vsakování do podloží. Na parkovacích pruzích v obou ulicích nebude vodorovné značení V 10a – podélné stání ani V 12a – žlutá klikatá čára. Vzhledem k nedostatečné šířce (požadováno 3,50 m) nebudou místa pro invalidy vyhrazena.

Součástí dopravního prostoru bude dlážděný chodník šířky 1,5m, umístěný na severní straně ulice. Na jižní straně mezi komunikací a fasádou rodinných domů bude zrealizována zpevněná plocha ze zámkové betonové dlažby proměnné šířky pohybující se od 1,66m do 2,26m.

Navržené povrchy:-

 • komunikace – asfaltobetonový kryt
 • parkoviště – betonová dlažba šedá drenážní 200/200/80 (distanční spáry 30mm)
 • chodník šířky 1,5m – betonová dlažba žlutá 200/100/60 s fazetou
 • zpevněná plocha u jižních domů – betonová dlažba šedá 200/100/80 s fazetou
 • zvýšená křižovatka (Sochorcova – Spojovací) – žulové kostky drobné do cementové malty s rampami délky 1,5m ve sklonu 1:19.

Dopravní režim: Pro snížení dopravního zatížení v ulici se osadí svislé dopravní značení B 32 – Průjezd zakázán.

Osvětlení komunikace: Osvětlení ulice bude zajištěno novými svítidly na nových stožárech (13 ks).

Metropolitní síť: Pro budoucí metropolitní síť se položí chráničky, které půjdou ve společné rýze s kabelem VO.

Celková délka revitalizovaného úseku činí 401,66m.

Realizace celé investiční akce je naplánována na 2.a 3. čtvrtletí roku 2024.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...