ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO POSTUP PRODEJE POZEMKŮ NA VELEHRADSKÉ

Podmínky prodeje 18 pozemků bývalého Školního hospodářství schválilo zastupitelstvo Starého Města na svém červnovém zasedání. Minimální cena byla stanovena na 3 500 Kč/m2 plus DPH.

Zájemci se mohou hlásit na Městském úřadu ve Starém Městě Odbor správy majetku, investic a ŽP do 25. srpna 2023. Další informace k prodeji a nabízeným pozemkům jsou připraveny jako příloha tohoto čísla Staroměstských novin a již nyní jsou dostupné na webových stránkách města www.staremesto.uh.cz. Od začátku srpna 2023 bude také spuštěna interaktivní stránka k prodeji pozemků na adrese www.bydleni-stm.cz.

Po dlouhé době se jedná o prodej velkého množství stavebních parcel, kterých je ve Starém Městě dlouhodobě nedostatek. Pozemky vznikly revitalizací areálu bývalého Školního hospodářství, které Staré Město odkoupilo od Zlínského kraje. Původní záměr zastupitelů byl, aby v prostoru školního statku vznikly jak řadové, tak samostatně stojící domy. Od této myšlenky ale bylo po první etapě prodeje pozemků upuštěno, protože o samostatně stojící domy nebyl takový zájem, jak se předpokládalo. Ve druhé a třetí etapě tak bude možné postavit jen řadové domy. Několik samostatně stojících by mělo být možné postavit až v rámci poslední, tedy čtvrté etapy.

Lokalita Starého Města je zajímavá nejen pro místní, kteří zde chtějí zůstat, ale i pro přespolní. Výstavba dálnice D55, která je v plném proudu a jejíž provoz by měl být zahájen během nejbližších let, celé zajímavosti ještě přispívá. „Staré Město je pro svoji polohu velmi atraktivním místem pro bydlení. Plná občanská vybavenost, kvalitní školství, zdravotnictví, kultura a sport a nabídka dalších služeb, to vše je pro mladé rodiny velkým tahákem. Nabídka stavebních pozemků je rozdělena do čtyř etap a jejich prodej bude rozložen na přibližně desetileté období. Lokalita bývalého školního statku je proto velmi zajímavá,“ uvedl starosta Starého Města Martin Zábranský.

Dražba jednotlivých parcel, jejichž seznam můžete vidět níže, by měla proběhnout v polovině září letošního roku a veškeré prodeje se budou konat formou obálkové metody, kdy každý zájemce bude mít k dispozici své místo. Komise bude postupně vyzývat zájemce o jednotlivé pozemky, aby do obálky napsali částku, kterou jsou ochotni zaplatit za jeden metr čtverečný. Před zraky veřejnosti se poté obálky otevřou a vyhodnotí. Nejvyšší nabídnutá cena bude rozhodující faktor. Občané s trvalým pobytem ve Starém Městě mají nově možnost čerpat nízkoúročné půjčky z Fondu rozvoje bydlení i na výstavbu nových rodinných domů. Finanční prostředky lze využít již v této etapě výstavby v lokalitě Velehradské ulice,“ uvedl Martin Zábranský.

Podmínky postupu prodeje stavebního pozemku

 • oprávněným žadatelem o stavební pozemek může být pouze fyzická osoba
 • zájemce o stavební pozemek uzavře s městem Staré Město smlouvu o poskytnutí jistiny a uhradí na účet vlastníka uvedenou jistinu dle smlouvy ve výši 30.000 Kč
 • přidělení stavebního pozemku se uskuteční výběrovým řízením (obálková metoda) vítězem se stává zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou za 1 m2
 • minimální kupní cena 3.500 Kč/m2 + příslušná sazba DPH
 • ke kupní ceně za pozemek bude připočítán podíl na ceně za vyhotovení GP
 • předkupní právo pro město do doby kolaudace RD
 • v kupní smlouvě budou uvedeny podmínky výstavby stanovené městem
 • složení „kauce“ ve výši 100.000 Kč na zádržné, která v případě nedodržení podmínek výstavby propadne ve prospěch města, část kauce ve výši 50.000 Kč bude stavebníkovi vrácena po dodržení podmínek výstavby v okamžiku dokončení hrubé stavby včetně položení střešní krytiny, a to na základě žádosti stavebníka zbývající část ve výši 50.000 Kč bude stavebníkovi vrácena po kolaudaci RD
 • respektování zpracované projektové dokumentace na inženýrské sítě
 • respektování situačního zákresu stavebních pozemků – regulační situace
 • respektování zpracovaného Protokolu o měření hluku – akustická situace v lokalitě ulice Tovární a Velehradská
 • zahájení výstavby RD – nejpozději do 3 let od podpisu kupní smlouvy
 • doba kolaudace RD – nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy
 • při výběrovém řízení budou vyhodnoceny tři nejvyšší nabídky
 • v případě odstoupení vítěze výběrového řízení o stavební pozemek a neuzavření kupní smlouvy, může být uzavřena kupní smlouva s druhým, popř. třetím v pořadí

Podmínky výstavby stanovené městem Staré Město – regulace výstavby

 • rodinné domy budou řadové, maximální hloubka zástavby 16 m, stavební čára je dána situačním výkresem, pouze světlé barvy fasády. Srubové stavby se nepřipouští
 • střecha sedlová, hřeben rovnoběžný s komunikací, bez valby či polovalby, minimální sklon 35 stupňů, maximální 45 stupňů. Z uliční strany maximálně jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví, ze strany zahrad lze dvě plnohodnotná nadzemní podlaží. Střešní krytina pouze střešní tašky, případně plechová pouze malé formáty nebo imitující malý formát
 • odstavná stání si každý stavebník zajistí na svém pozemku, lze částečně využít pozemek města mimo veřejnou komunikaci, zastřešení odstavných stání před stavební čarou se nepřipouští
 • oplocení předzahrádek před stavební čarou se nepřipouští, maximální výška oplocení na hranici s veřejným prostranstvím bude 2 m
 • stavebník si zajistí akumulaci a vsakování nebo využívání srážkových vod ze své stavby na svém pozemku. Do kanalizace může být zaústěn pouze bezpečnostní přepad ze zařízení vsakování nebo využívání srážkových vod

Velikosti jednotlivých parcel

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 1 o výměře 369 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 2 o výměře 414 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 3 o výměře 547 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 4 o výměře 390 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 5 o výměře 390 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 6 o výměře 390 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 7 o výměře 390 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 8 o výměře 390 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 14 o výměře 549 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 15 o výměře 395 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 16 o výměře 395 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 17 o výměře 395 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 18 o výměře 395 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 19 o výměře 395 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 25 o výměře 960 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 26 o výměře 491 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 27 o výměře 491 m2

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 28 o výměře 491 m2

Text: Aleš Korvas

UŽITEČNÉ ODKAZY

  Prosím čekejte...